Členská schůze ANOUK odsouhlasila nové stanovy a nové složení Rady dne 14.11.2018. Dne 25.1.2019 došlo k její registraci ve veřejném rejstříku pod novým názvem Asociace nestátních neziskových organizací Ústeckého kraje, z.s.

STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ ÚSTECKÉHO KRAJE, z.s.

ČI. I Název a sídlo

Asociace nestátních neziskových organizací Ústeckého kraje z.s. (dále jen „ANNOÚK“) má své sídlo na adrese Ladova 2532/2, 400 11 Ústi nad Labem a je nástupnickou organizací původní Asociace neziskových organizací Ústeckého kraje z.s. (dále jen „ANOÚK), IČ: 265 38 661.

Čl. II Účel spolku

ANNOÚK sdružuje fyzické a právnické osoby neziskového sektoru na základě demokracie a dobrovolnosti, nezávisle na politických stranách a hnutích. ANNOÚK plně respektuje svrchovanost a samostatnost všech svých členů v souladu s jejich stanovami a není jím žádným způsobem nadřízena.

Čl. III Hlavní činnost spolku

Činnost ANNOÚK směřuje k naplnění účelu popsaného v či. II., co by společného zájmu jeho členů. Tento účel je naplňován zejména těmito hlavními činnostmi:

1) sdružovat na základě jejich suverenity a rovnoprávnosti a za předpokladu plného respektování jejich práv a zájmů fyzické a právnické osoby z neziskového sektoru, které působí nebo mají sídlo na území Ústeckého kraje

2) hájit zájmy neziskového sektoru v Ústeckém kraji 3) koordinovat aktivity neziskového sektoru na území Ústeckého kraje 4) iniciovat vzájemnou komunikaci a spolupráci neziskových organizaci Ústeckého kraje

5) vytvářet podmínky pro spolupráci neziskového sektoru se zahraničím

6) zajišťovat informační, poradenskou a servisní činnost pro neziskové organizace na územním i oborovém principu

7) spolupracovat s třetími osobami na rozvoji Ústeckého kraje

8) podílet se na vzdělávání v oblasti neziskového sektoru 9) ve spolupráci s neziskovými organizacemi a orgány veřejné správy prosazovat podmínky pro práci neziskového sektoru v Ústeckém kraji i pro práci ANNOÚK

10) podporovat demokratické a rovnoprávné vztahy mezi neziskovými organizacemi a jejich spolupráci

Čl. IV Členství ve spolku

Členem ANNOÚK se může stát každá fyzická a právnická osoba z neziskové organizace. Členství v ANNOÚK vzniká dnem, kdy statutární zástupce člena svým podpisem stvrdí zájem o členství.

1. Členství v ANNOÚK zaniká:

a) oznámením Člena o vystoupení z ANNOÚK

b) rozhodnutím členské schůze o vyloučení člena při zvlášť hrubém poškozeni jiného člena ANNOÚK či porušením těchto stanov

c) právním zánikem nebo zrušením

Člena 2. Členové ANNOÚK mají právo

a) podílet se na činnosti ANNOÚK

b) svobodně vyjadřovat své názory a stanoviska k činnosti ANNOÚK

c) vyvíjet vlastní činnost bez zásahů ze strany ANNOÚK

d) být pravidelně a zevrubně informováni o činnosti všech orgánů ANNOÚK

e) účastnit se prostřednictvím svých zástupců zvolených dle stanov ANNOÚK na jednání orgánů ANNOÚK a navrhovat zástupce do orgánů ANNOÚK

f) vystoupit stanoveným způsobem z ANNOÚK

3. Členové ANNOÚK mají povinnost

a) udělit svým zástupcům v orgánech ANNOÚK oprávnění jednat v patřičném rozsahu jménem člena

b) dodržovat stanovy ANNOÚK

Čl. V Orgány spolku Organizační strukturu spolku tvoří tyto orgány:

a) Členská schůze

b) Rada

c) Předseda – statutární zástupce.

Čl. VI Členská schůze

Nejvyšším orgánem ANNOÚK je schůze všech jeho členů – členská schůze.

Členská schůze rozhoduje o všech důležitých věcech týkajících se ANNOÚK, zejména:

a) schvaluje stanovy ANNOÚK a změny těchto stanov,

b) volí členy Rady a odvolává je, c) schvaluje zprávu o činnosti ANNOÚK, d) určuje a schvaluje strategický plán spolku,

e) schvaluje vstup ANNOÚK do právnických osob,

f) schvaluje členství ANNOÚK v mezinárodních organizacích, koalicích a kampaních,

i) rozhoduje o zániku ANNOÚK.

Členská schůze také rozhoduje o všech věcech, které nespadají do pravomoci jiného orgánu ANNOÚK. Zasedání členské schůze je svoláváno předsedou ANNOÚK podle potřeby, nejméně však jednou ročně, dle příslušného ustanovení zákona. Členská schůze může na svém nejbližším zasedání změnit kterékoliv rozhodnutí Rady. Členská schůze je usnášení schopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů ANNOÚK. Členská schůze rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů ANNOÚK, není-li v těchto stanovách uvedeno jinak. Pokud se tento počet nesejde ani 30 minut po ohlášeném začátku jednání členské schůze, je zasedání členské schůze ukončeno a Rada může postupem podle §257 občanského zákona svolat náhradní jednání členské schůze. Každý člen má při rozhodování jeden hlas; hlasy členů jsou si rovny. Záležitost, která nebyla zařazena na pořad zasedání při ohlášení členské schůze v souladu s odst. 3 těchto stanov, lze rozhodnout jen se souhlasem dvou třetin přítomných členů spolku. O rozhodnutích přijatých na zasedání členské schůze pořizuje členskou schůzí pověřený člen ANNOÚK zápis. Zápis svým podpisem ověřují dva členové přítomní na zasedání členské schůze.

ČI. VII RADA ANNOÚK

1) Rada ANNOÚK je výkonným orgánem členské schůze, která řídí činnost ANNOÚK v době mezi zasedáními členské schůze a plní úkoly členskou schůzí uložené.

2) Rada se skládá z předsedy a členů, v celkovém počtu 7 osob.

3) V čele Rady ANNOÚK stojí předseda a řídí její činnost. Předsedu volí ze svých členů Rada ANNOÚK. Jeho mandát vzniká okamžikem zvolení a zaniká okamžikem zvolení nového předsedy. O případné předčasné volbě předsedy může rozhodnout členská schůze ANNOÚK.

4) Předsedu v jeho nepřítomnosti nebo v případě, že tento nemůže svoji funkci vykonávat, zastupuje pověřený člen Rady ANNOÚK.

5) Rada ANNOÚK je volena členskou schůzí. Její mandát vzniká okamžikem zvolení a zaniká okamžikem zvolení nové rady. O případném odvolání a volbě nového člena rady může rozhodnout členská schůze.

6) Rada se při své činnosti řídí stanovami schválenými ANNOÚK. Jednání Rady ANNOÚK jsou otevřená členům ANNOÚK, tzn. že tito mají právo se jednání zúčastnit, aniž by do průběhu jednáni jakkoliv zasahovali.

7) Rada ANNOÚK může zřizovat pracovní skupiny, jmenovat a odvolávat jejich členy a vedoucí, pověřovat je úkoly, delegovat jim pravomoci, řídit a kontrolovat jejich činnost.

Čl. VIII Předseda

Předseda je statutárním orgánem ANNOÚK, který je oprávněn za něj jednat ve všech věcech. Předseda je povinen: a) svolávat zasedání členské schůze v souladu s čl. 6 těchto stanov, b) vést řádně seznam členů spolku,

Čl. IX Způsob majetkového vypořádání při zániku spolku

V případě zániku spolku je jeho likvidační zůstatek bezplatně převeden na jinou právnickou osobu neziskového charakteru, jejíž cíle jsou blízké cílům spolku.

V Ústí nad Labem dne 14.11.2018

Ke stažení