Členové rady ANNOÚK jsou zastoupeni v následujících sdruženích a rozvojových seskupeních na krajské i národní úrovni:

Asociace nestátních neziskových organizací České republiky

je

 • všeoborovou střešní organizací NNO s krajskou strukturou
 • sdružujeme střešní krajské asociace a několik desítek nestátních neziskových organizací
 • hájí zájmy více jak 1 milionu občanů
 • má oborově pestrou základnu
 • hájí zájmy členů a občanské společnosti na nejrůznějších platformách
 • poskytuje prostor pro další rozvoj a vzdělávání našich členů
 • poskytuje široký networking napříč Českou republikou
 • poskytuje zvýhodněné poradenství spojené s činností NNO
 • pořádá jednorázové či pravidelné akce zaměřené na sdílení informací a školení pracovníků neziskového sektoru

Platforma rozvoje NNO

Platforma rozvoje NNO prosekává cestu džunglí pravidel a zákonů “Vytváříme a poskytujeme  informační zázemí pro kvalifikované rozhodování nestátních neziskových organizací. Věnujeme se především otázkám strategického a finančního řízení neziskových organizací a aktuálním výkladům legislativy, které mají zásadní vliv na chod neziskového sektoru.” Tak představují cíle Platformy rozvoje NNO  její zakladatelé a současní členové. Je jich více než 30, z řad neziskových organizací zabývajících se rozvojem městských a venkovských lokalit. Každý kraj má nejméně dva své zástupce. Již od jejího vzniku v roce 2013 jednotlivé aktivity platformy podporuje Spiralis. Koordinátorem a jedním ze zakladatelů Platformy je Mgr. Ing. Roman Haken, expert na spolupráci a rozvoj komunit.

Platforma rozvoje NNO tvoří tzv. hřiště, kde se předávají a sdílejí zásadní informace a odehrávají se důležitá “utkání a turnaje” s cílem nastavit pro fungování neziskovek ty nejlepší podmínky k realizování jejich veřejně prospěšných aktivit. Do činnosti Platformy se zapojují  nejen manažeři neziskových organizací, ale také zástupci veřejných a státních institucí, lídři z byznysu a experti na řízení, legislativu a finance.

Záměrem platformy je prohlubování vzájemné znalosti, respektu a souhry těchto jednotlivých aktérů, které jsou pro rozvoj neziskových organizací zcela zásadní.

Regionální stálá konference Ústeckého kraje a její stálé pracovní skupiny (Regionální stálá konference (dále jen „RSK“) je sestavena z odborníků zastupujících klíčové instituce a významné zástupce regionální politiky v oblasti konkurenceschopnosti a regionálního rozvoje. RSK poskytuje podněty a návrhy vycházející z partnerského přístupu v regionu k nastavení a realizaci územní dimenze v rámci jednotlivých operačních programů).

 • Doprava,
 • Ekonomický rozvoj
 • Cestovní ruch
 • Zaměstnanost
 • Vzdělávání

Strategie UK a její pracovní skupiny. Strategie rozvoje Ústeckého kraje je zastřešujícím dokumentem, který definuje největší problémy, úkoly a výzvy, které mají zásadní význam pro harmonický rozvoj kraje ve všech aspektech ve střednědobém horizontu

 • PS Pánevní
 • PS Jádrová oblast
 • PS Poohří
 • PS Rekreační
 • PS Šluknovsko

Operační program doprava

„OP Doprava“ představuje v programovém období 2014–2020 hlavní finanční a technický dokument pro naplňování strategických investičních potřeb a řešení klíčových problémů v sektoru dopravy v České republice. Svým zaměřením navazuje na OP Doprava 2007–2013, má však jinou strukturu. Přidány byly některé podporovatelné oblasti a jiné je také zdůvodnění plánovaných intervencí. Řídicím orgánem je Ministerstvo dopravy, které tuto roli vykonává prostřednictvím Odboru fondů EU (O430).

OP Doprava představuje z hlediska objemu finančních prostředků  v programovém období 2014–2020 jeden z největších operačních programů v České republice – připadá na něj cca 4,56 mld. EUR (přibližně 123 mld. Kč). OP Doprava přispívá k plnění Dohody o Partnerství v rámci strategického cíle „Rozvoj dopravní a technické infrastruktury a ochrana životního prostředí“, priority pro financování „Udržitelná infrastruktura umožňující konkurenceschopnost ekonomiky a odpovídající obslužnost území.“

Východiskem pro formulaci OP Doprava je Dopravní politika ČR pro období 2014–2020 s výhledem do roku 2050 a další návazné strategické dokumenty, především Dopravní sektorové strategie, 2. fáze (Střednědobý plán rozvoje dopravní infrastruktury s dlouhodobým výhledem do roku 2050). Tyto dokumenty stanovují základní strategické priority, k jejichž naplňování bude OP Doprava přispívat.